Hệ thống quản lý công ty (ERP)
20.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý tài sản (ASM)
20.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý nhân sự (HRM)
20.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
20.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý hàng hóa (GDM)
20.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý sản xuất (MFM)
20.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ 20000000.0 VND
Quản lý tài chính - kế toán (FAM)
10.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ 10000000.0 VND
Website - ERP
15.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ 15000000.0 VND